Wat is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)?

Als je werkt voor de overheid of veel samenwerkt met overheidsinstanties, is de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) belangrijk om te kennen. Steeds vaker vereisen overheidsorganisaties dat je aan de BIO voldoet als je met hen wilt samenwerken. In deze blog leggen we uit wat de BIO is en welke veranderingen eraan zitten te komen.

Wat is de BIO?

De BIO is een update van de BIR, BIG, IBI en BIWA. De BIO is een standaard in Nederland voor informatiebeveiliging bij overheidsorganisaties. Verschillende niveaus van overheidsinstanties, zoals het Rijk, gemeenten en provincies, moeten de BIO volgen. De verplichtingen kunnen variëren afhankelijk van de grootte, functie en soort gegevens van de organisatie. De BIO helpt overheidsinstanties en organisaties om effectieve maatregelen voor informatiebeveiliging vast te stellen en te handhaven.

Meer risicomanagement

De BIO legt meer nadruk op risicomanagement dan de BIG, die meer gaat over specifieke maatregelen. De rol van de bestuurder en lijnmanager is ten aanzien van risicomanagement explicieter dan de BIG aangaf. Om daaraan invulling te geven wordt tegelijkertijd met de BIO een handreiking ’10 bestuurlijke principes voor informatiebeveiliging’ van kracht. Deze principes ondersteunen bestuurders bij de invulling van hun verantwoordelijkheid.

Voordelen van de BIO

Het gebruik van één norm voor de hele overheid heeft verschillende voordelen:
– Het verbetert de informatieveiligheid door betere samenwerking tussen overheidsinstanties en andere partijen.
– Het verlicht administratieve lasten
– Het sluit aan bij internationale regelgeving en standaarden
– Het vermindert onderhoudskosten

Verwantschap met ISO27001

De BIO is gebaseerd op risicomanagement en is vergelijkbaar met de internationale standaarden ISO27001 en ISO27002. Organisaties die aan de BIO moeten voldoen, gebruiken vaak deze ISO-normen als basis en passen ze aan de BIO-eisen aan. Zeker voor wat betreft het inrichten van een managementsysteem, is het handig om te kijken naar de ISO 27001. Maar let op, de BIO heeft (net als de NEN7510) ook specifieke eisen (overheidsmaatregelen) die zijn afgestemd op overheidsorganisaties in Nederland.

Gevolgen van niet-naleving

Het niet naleven van de BIO kan ernstige gevolgen hebben. Dit kan de hele samenleving treffen, met mogelijke risico’s voor privacy, openbare dienstverlening en algemene veiligheid. Voor overheden of organisaties kunnen er ook juridische, financiële, reputatie- en operationele gevolgen zijn, zoals:
– Juridische sancties, zoals boetes, als dit leidt tot datalekken of schendingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming.
-Organisaties kunnen financieel aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van datalekken, inclusief onderzoeken, meldingen en mogelijke compensatie voor getroffen personen.
– Het niet naleven kan de reputatie van een organisatie schaden, wat het vertrouwen van het publiek kan ondermijnen.
– Overheidsorganisaties die niet voldoen aan de BIO-vereisten, komen mogelijk niet in aanmerking voor bepaalde overheidscontracten of partnerschappen.

Een nieuwe BIO, de BIO 2.0.

Er was afgesproken dat de BIO in 2023 zou worden beoordeeld, maar dit is vervroegd naar 2022 vanwege de nieuwe ISO 27002-norm van dat jaar. Dit betekent dat er maar één keer een nieuwe versie van de BIO hoeft te worden vastgesteld. De evaluatie van de BIO en de aanpassingen aan de structuur vanwege de nieuwe ISO 27002 komen samen in de BIO2.0. Het rapport over de beoordeling van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is in november 2022 afgerond en laat zien dat de BIO een belangrijk instrument is waarin we blijven investeren.

De handleiding voor het toepassen van de BIO v1.0.4zv op de ISO/IEC 27002:2022 is kort na de publicatie van deze ISO-standaard in januari 2023 beschikbaar geworden.

De geplande opleverdatum van de BIO2.0 is gewijzigd vanwege de NIS2. Er wordt gestreefd naar het geven van een wettelijke basis aan informatiebeveiliging bij de overheid. Dit zal gebeuren via een zorgplicht, zoals beschreven in de kamerbrief van september 2022. De BIO zal wettelijk worden verankerd in de Wbni, die in oktober 2024 van kracht wordt.

Om niet te hoeven wachten tot 2024 voor een nieuwe versie van de BIO, werkt een werkgroep aan een voorbereidende handleiding voor de BIO2.0. Hierin worden alle goedgekeurde wijzigingen verwerkt en worden maatregelen geactualiseerd om bij de laatste dreigingen te passen en in lijn te zijn met de nieuwste ISO 27002-versie. Deze handleiding zal naar verwachting in juli 2023 gereed zijn en laat zien welke richting de BIO opgaat.

Nu de ontwikkeling van de BIO2.0 is vertraagd vanwege de wettelijke verankering van de NIS2, worden producten die hiermee verband houden opnieuw geprioriteerd en aangepast zodat ze gelijktijdig met de implementatie van de BIO2.0 in oktober 2024 kunnen worden afgerond.

Hoe helpen wij jou verder?

Compliant zijn aan de BIO is geen eenmalige inspanning. Het is een doorlopend proces dat alertheid en aanpassing vereist vanwege voortdurend evoluerende veiligheidsdreigingen en wijzigingen in de regelgeving. Olthof Support kan jouw organisatie helpen met compliance door onder andere:
Nulmeting: bekijken waar jouw organisatie staat in vergelijking met de BIO-standaard en welke stappen nog moeten worden genomen om aan de BIO te voldoen.
Implementatiewerkzaamheden: het opstellen van beleid of procedures met betrekking tot informatiebeveiliging of het uitvoeren van risicoanalyses en andere taken.
Interne audit: controleren of het informatiebeveiligingsmanagementsysteem voldoet aan de BIO.
Bijeenkomst: Op donderdag 20 juni organiseren wij een bijeenkomst over de BIO voor CISO’s, Directeuren, Hoofden Bedrijfsvoering en andere belangstellende werkzaam bij een omgevingsdienst.