Succesvolle Bijeenkomst over de Implementatie van de BIO bij Omgevingsdiensten

Opening door Maarten van Dijk

Afgelopen week organiseerden we een inspirerend seminar over de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) bij omgevingsdiensten. Vertegenwoordigers van 10 van de 28 omgevingsdiensten waren aanwezig en toonden grote interesse in de besproken onderwerpen. Het enthousiasme onder de deelnemers was merkbaar, en daarom was er een sterke wens om dergelijke bijeenkomsten periodiek te herhalen.

Maarten van Dijk, Hoofd Bedrijfsvoering van de omgevingsdienst Midden-Holland, opende de sessie. Hij benadrukte het belang van de BIO en wees op de naderende NIS2-richtlijn. Daarnaast verwees hij naar het VNG Magazine van afgelopen week, dat volledig in het teken stond van Digitale Veiligheid, een belangrijk thema dat ook binnen onze omgevingsdiensten wordt erkend.

Introductie van de BIO door Lodewijk Olthof

Vervolgens gaf Lodewijk Olthof van Olthof Support een uitgebreide introductie over de BIO. Hij besprak de controls en overheidsmaatregelen, en belichtte de betrouwbaarheidsaspecten. Daarbij stond hij stil bij risicomanagement. Een belangrijk onderdeel van zijn presentatie was de PDCA-cyclus. Bovendien legde hij de link naar een Information Security Management System (ISMS), zoals ControlBee. Dit systeem wordt toegepast bij ODMH en ODWH voor de implementatie van de BIO.

Levendige discussie over Kritieke Systemen

Een opvallend moment in de bijeenkomst ontstond bij de vraag: “Heeft u wel eens meegemaakt dat een cruciaal systeem niet beschikbaar was tijdens een noodsituatie?” Dit leidde tot levendige discussies en waardevolle inzichten.

Presentatie van de Gemeente Den Haag

Daarna gaf de gemeente Den Haag een boeiende lezing over het belang van de BIO. Ook vertelden zij hoe zij deze binnen de gemeente hebben geïmplementeerd. Dit bood nuttige handvatten en inspiratie voor andere omgevingsdiensten.

Afsluitende Presentatie door Kees Hintzbergen van de IBD

Kees Hintzbergen van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) sloot de lezingen af. Hij gaf een presentatie over de taken van de IBD. Deze zijn gericht op het verhogen en op peil houden van de informatiebeveiliging van Nederlandse gemeenten. Hij besprak drie kerntaken: ondersteuning bij incidenten, projecten en advies, en kennisdeling en -vermeerderen. Verder ging Kees in op de status van BIO2 en de aankomende cyberweerbaarheidswet.

Interactieve Paneldiscussie

Tijdens de paneldiscussie kwam een breed scala aan onderwerpen aan bod. Dit zorgde voor een boeiende en dynamische sessie. De deelnemers stelden vragen over uiteenlopende onderwerpen. Zij bespraken praktische implementatieproblemen en strategische vraagstukken rondom de BIO. Een aantal deelnemers deelde ook hun eigen ervaringen en uitdagingen. Dit leidde tot waardevolle uitwisselingen van best practices en innovatieve oplossingen.

Er werd bijvoorbeeld gediscussieerd over hoe omgevingsdiensten effectief kunnen samenwerken, en ook werd besproken hoe kennis gedeeld kan worden om de informatiebeveiliging te versterken. Er werden vragen gesteld over specifieke technische maatregelen en hoe deze het beste geïntegreerd kunnen worden. De diversiteit van de vragen en de openheid van de discussie benadrukten het belang van dergelijke bijeenkomsten. Dit is essentieel voor het versterken van de onderlinge samenwerking en het gezamenlijk aanpakken van de uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging.

Conclusie

Al met al was het een zeer waardevolle bijeenkomst waarin nieuwe connecties zijn gelegd en kennis is gedeeld. De positieve reacties van de deelnemers bevestigen dat deze bijeenkomst zeker voor herhaling vatbaar is.

We kijken uit naar toekomstige sessies waarin we samen blijven werken aan het versterken van onze informatiebeveiliging en digitale veiligheid binnen omgevingsdiensten.